Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Podstawy prawne funkcjonowania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone
są w Statucie Szkoły.

 

DZIAŁ IV. Rozdział 4. Samorząd Uczniowski


§57.

 1. W Szkole Podstawowej w Leśmierzu działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  7. opiniowania dni wolnych od zajęć.
 6. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły, pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
 7. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 40% uczniów szkoły.
 8. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7 stosuje się następującą procedurę:
  1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów-wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach samorządu-wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;
  2. dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;
  3. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;
  4. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
  5. regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w szkole stosuje się odpowiednio.


odpowiada:  Tomasz Wojtkiewicz

wytworzył:  Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 13-12-2017

data: 13-12-2017

data: 13-12-2017Rejestr zmian strony