Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego,

a w szczególności:

 

1. Zapewnia uczniom zdobywanie wiedzy niezbędnej do wyboru dalszego kierunku
    kształcenia.
2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Zatrudnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych posiadających kwalifikacje
    określone w odrębnych przepisach.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu.
5. Zapewnia uczniom możliwość nauki religii na życzenie rodziców na zasadach określonych
    w odrębnych przepisach.
6. Rozwija zdolności indywidualne uczniów i potrzeby poznawcze, umożliwiając zdobycie
    umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji społecznej, twórczego
    rozwiązywania problemów.
7. Stwarza możliwości i warunki do kształcenia oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych
    oraz do udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej zgodnie z ich potrzebami.
8. Zapewnia uczniom, w trakcie przebywania w szkole oraz w trakcie imprez i wycieczek
    organizowanych przez szkołę, opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
    i higieny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 24-02-2015

data: 24-02-2015

data: 25-02-2015Rejestr zmian strony