Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem,  którego zadania i kompetencje określa

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

z późn. zm.) oraz Statutu szkoły.

 

 

W skład Rady Pedagogicznej  wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w Zespole Szkół w Leśmierzu.

 


Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie

Regulamin Rady Pedagogicznej.odpowiada: Sabina Pabiańczyk

wytworzył: Tomasz Wojtkiewicz

wprowadził: administrator

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017

data: 05-12-2017Rejestr zmian strony